بزنس

 

 

بازرگانى

 

 

شیانین ریکخستنا کونگرا ئو پیشانگه هین بازرگانى گروبین بازرگانى یت جوراو جور مه هه نه دناف هه رێمى کوردستانێ ژده رفه ى هه ریمێ دگه ل باشترین وه رگیرین زمانین بیانى ئو هه مى خزمه ت گوزارین ئوتیلین  جار ستێر ئو بینج ستێر

   ئو باشترین فه گوهاستن پیشوازى دئیخینه به رده ستین بازرگانى ژبو پیشخستنا وه رارا که رتێ بازرگانى.